Transport into the area will be at its busiest ever on Saturday 3 June!

The UEFA Champions League Final takes place on Saturday 3 June at the National Stadium of Wales (as the Principality Stadium will be renamed for the event) and up to 170,000 additional people will be travelling into Cardiff to enjoy what is the biggest sporting occasion of 2017. 

Many will be coming from Europe, alongside the UK, and as a result airports, trains and roads will all be at their busiest from as far reaching as London, Birmingham and Gloucester as well nearby Bristol, Newport and the Valleys. Additional train and coach services are being put in place and there will be other changes to local public transport services. Services will be exceptionally busy particularly on Saturday 3 June. There will also be more extensive road closures across the City, for safety reasons and to manage the high volume of visitors.

How could your journey into the area be affected?

As the maps below show, routes in to and out of Cardiff on Saturday 3 June will be exceptionally busy throughout the day:

  • Roads: The M4 and all the main roads into Cardiff will be at their busiest from 10.00 – 20.00 and again from 22.00 – 03.00 (Sunday 4 June). There will also be more road closures and diversions than ever before in Central Cardiff on Saturday 3 June and around Cardiff Bay and Castle St from 1 – 4 June.

  • Rail: Cardiff Central Station, Cardiff Queen Street Station and Cardiff Bay Station are expected to be exceptionally busy all day and for both Cardiff stations up until 04.00 on Sunday 4 June . Cardiff Central Station will only be open for mainline services towards London, the Midlands and West Wales only over this perios, so customers for Local Cardiff and Valleys services are to use Queen Street Station.
  • Air: Cardiff, Bristol and Birmingham Airports are expected to be busy all day on Saturday 3 June into the early hours of Sunday 4 June.

We recommend avoiding travelling to Cardiff on Saturday 3 June in particular, unless your journey is essential. If you do need to travel, or are keen to soak in the atmosphere, please note your journey may be longer than usual, so head out early and plan ahead.

The below map shows busy periods coming into Cardiff on Saturday 3 June.

UEFA_Hotspots_TO_Cardiff_Final.jpg

The below map shows the busy periods from Cardiff on Saturday 3 June.

UEFA_Hotspots_FROM_Cardiff_Final.jpg

BYDD TRAFNIDIAETH I'R ARDAL AR EI BRYSURAF ERIOED DDYDD SADWRN MEHEFIN 3!

Mae Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn Mehefin 3 yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (bydd Stadiwm Principality’n cael ei ail-enwi ar gyfer y digwyddiad) a bydd hyd at 170,000 o bobl ychwanegol yn teithio i’r ddinas i fwynhau achlysur chwaraeon mwyaf 2017.

Bydd llawer yn teithio o Ewrop yn ogystal â’r DU ac, o ganlyniad, bydd meysydd awyr, trenau a ffyrdd ar eu prysuraf mor bell â Llundain, Birmingham, Caerloyw a Bryste, Casnewydd a’r Cymoedd gerllaw. Mae gwasanaethau trên a bws ychwanegol yn cael eu trefnu'n arbennig a bydd newidiadau i wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus leol. Bydd gwasanaethau yn eithriadol o brysur yn enwedig ar ddydd Sadwrn Mehefin 3. Am resymau diogelwch, bydd nifer helaeth o ffyrdd ar gau ar draws y ddinas.

Sut all hyn effeithio eich trefniadau teithio i'r ardal?

Bydd llwybrau i mewn ac allan o Gaerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 yn eithriadol o brysur drwy gydol y dydd fel y gwelir yn y mapiau isod;

  • Ffyrdd: Bydd yr M4 a’r holl brif ffyrdd i mewn i Gaerdydd ar eu prysuraf rhwng 10.00 – 20.00 ac eto o 22.00 – 03.00 (dydd Sul Mehefin 4.) Bydd ffyrdd hefyd ar gau a chaiff traffig ei ddargyfeirio yng nghanol Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 ac o gwmpas Bae Caerdydd a Stryd y Castell o Mehefin 1 - 4. 
  • Rheilffyrdd: Mae disgwyl i Orsaf Ganolog Caerdydd, Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd a Gorsaf Bae Caerdydd fod yn eithriadol o brysur drwy’r dydd a hyd at 04.00 ar ddydd Sul Mehefin 4. Bydd Gorsaf Ganolog Caerdydd ar agor ar gyfer prif wasanaethau trenau tuag at Lundain, Canolbarth Lloegr a Gorllewin Cymru yn unig dros y cyfnod, gyda chwsmeriaid ar gyfer gwasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd i ddefnyddio Gorsaf Heol y Frenhines. 
  • Awyr: Disgwylir i feysydd Awyr Caerdydd, Bryste a Birmingham fod yn brysur trwy ddydd Sadwrn Mehefin 3 ac yn oriau mân ddydd Sul Mehefin 4.

Rydym yn argymell osgoi teithio i Gaerdydd ar Fehefin 3 yn benodol, oni bai fod eich taith yn hanfodol. Os oes angen i chi deithio, neu’n awyddus i brofi’r awyrgylch, mae’n bwysig nodi y gall eich taith gymryd yn hirach na’r arfer, felly gadewch yn gynnar a chynllunio o flaen llaw.