PUBLIC TRANSPORT 

Public transport services are expected to be at their busiest ever from 1 - 4 June and timetables could be impacted in order to cater for the volume of people attending the event, particularly on Saturday 3 June.

Changes to train, coach and bus services

All public transport services to/from and within Cardiff will be impacted in some way by the event. Full details of timetable and route changes will be available closer to the time from your transport operator: 

Changes to Rail Stations

There will be a number of changes to the way in which Cardiff stations operate during the event.

Cardiff Central and Cardiff Queen Street Station on Saturday 3 June

 • Cardiff Central Station will be open for mainline services towards London, the Midlands and West Wales only. Customers for Local Cardiff and South Wales Valleys services are to use Queen Street Station as local services will not stop at Cardiff Central Station after 19.00.
 • There will be a post-match crowd management arrangement in place at Cardiff Central Station once the UEFA Champions League Final has finished to avoid queues. There will be signs as you approach the station advising which queue to join for your destination.

Cardiff Bay Station from Thursday 1 - Sunday 4 June

 • The station will be open however services will be exceptionally busy with visitors to the UEFA Champions Festival in Cardiff Bay, so it is recommended to walk if possible.

Ninian Park and Grangetown Stations on Thursday 1 June

 • These stations will be in operation however, these stations will be exceptionally busy as the UEFA Women's Champions League Final is taking place at Cardiff City Stadium.
 • Post-match crowd management arrangements will be in place at both stations.

Changes to bus and coach stopping arrangements

 • The coach station at Sophia Gardens will be closed on Saturday 3 June. National Express will drop off and pick up on Cathedral Road instead.
 • There will be changes to usual bus stop arrangements in the city centre and Cardiff Bay due to the planned road closures. Further information will be available from your usual bus operator nearer to the event, or Traveline Cymru is a good source of information.

Changes to taxi ranks

It will be necessary to relocate some existing taxi ranks when the road closures are in place. On Saturday 3 June temporary taxi ranks will be located on Tudor Street, Windsor Place and the bottom of Churchill Way (by Motorpoint Arena).

Changes to Airports

 • Cardiff Airport will be open, however it will be busier than usual on Saturday 3 June due to the UEFA Champions League Final.  Bristol and Birmingham Airports are also expected to be very busy on this day.
 • If it is essential you fly on Saturday 3 June, please allow extra time for travelling to the airport and at check in and security.

Top tips:

 • You are advised not to travel on Saturday 3 June unless your journey is essential. If you do travel then you should allow extra time for your journey. 
 • Traveline Cymru is a good source of local public transport information. Check nearer to the time for up to date information.

Newidiadau i wasanaethau trenau a bysau  

Bydd holl wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus i ac o Gaerdydd yn cael eu effeithio mewn rhyw ffordd gan y digwyddiad. Bydd manylion pellach am newidiadau i amserlenni a gwasanaethau ar gael yn nes at yr amser drwy eich gweithredwr trafnidiaeth: 

Newidiadau i orsafoedd trên 

Mi fydd nifer o newidiadau i’r modd y bydd gorsafoedd trên Caerdydd yn gweithredu yn ystod y digwyddiad. 

Caerdydd Canolog a Caerdydd Heol y Frenhines ar ddydd Sadwrn Mehefin 3

 • Bydd Gorsaf Caerdydd Ganolog ar agor ar gyfer prif wasanaethau trenau tuag at Lundain, Canolbarth Lloegr a Gorllewin Cymru yn unig. Bydd angen i deithwyr ar gyfer gwasanaethau lleol Caerdydd a Chymoedd de Cymru ddefnyddio Gorsaf Heol y Frenhines ar ôl 19.00. 
 • Bydd trefniant rheoli torf mewn lle yng Ngorsaf Caerdydd Canolog ar ddiwedd gêm Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA er mwyn osgoi ciwiau. Bydd arwyddion wrth i chi nesáu at yr orsaf yn cynghori pa giw i ymuno er mwyn cyrraedd pen eich taith.

Bae Caerdydd Dydd Iau Mehefin 1 – Dydd Sul Mehefin 4

 • Bydd yr orsaf ar agor ond bydd gwasanaethau yn eithriadol o brysur gydag ymwelwyr i Ŵyl Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd, felly yr argymhelliad yw i gerdded os yn bosib. 

Gorsafoedd Parc Ninian a Grangetown ar Ddydd Iau Mehefin 1

 • Bydd y gorsafoedd yn weithredol ond gan fod Rownd Terfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA yn cael ei chynnal yn Stadiwm Dinas Caerdydd, bydd y gorsafoedd hyn yn eithriadol o brysur.
 • Bydd trefniant rheoli torf mewn lle ar ddiwedd y gêm yn y ddwy orsaf.

Newidiadau i safleoedd bysiau

 • Bydd yr orsaf bysiau yng Ngerddi Sophia ar gau ar ddydd Sadwrn Mehefin 3. Bydd National Express yn gollwng a chasglu teithwyr ar Heol y Gadeirlan yn lle.
 • Bydd newidiadau i safleoedd bysiau arferol yng nghanol y ddinas ac ym Mae Caerdydd yn sgil trefniadau cau ffyrdd. Gellir cael gwybodaeth bellach gan eich gweithredwr bysiau arferol yn nes at yr amser.

Newidiadau i safleoedd tacsi

Bydd angen ail-leoli rhai safleoedd tacsi a bydd manylion pellach am hyn yn ymddangos yma’n fuan.

Newidiadau i Feysydd Awyr

 • Er y bydd Maes Awyr Caerdydd ar agor mae disgwyl iddo fod yn brysurach na’r arfer ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 oherwydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr UEFA. Disgwylir y bydd meysydd awyr Bryste a Birmingham hefyd yn brysur iawn ar y diwrnod. 
 • Os yw’n hanfodol i chi hedfan ar ddydd Sadwrn Mehefin 3, sicrhewch fod gennych ddigon o amser i deithio i’r maes awyr ar gyfer cofnodi a mesurau diogelwch.

Awgrymiadau:

 • Rydym yn eich cynghori i beidio teithio ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 oni bai fod y daith yn hanfodol. Os ydych yn teithio dylech sicrhau amser ychwanegol ar gyfer y daith.
 • Mae Traveline Cymru yn ffynhonnell dda o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus leol. Edrychwch yn nes at yr amser am wybodaeth gyfredol.