Walking & cycling

As a compact City, Cardiff is a great place to replace those shorter journeys usually taken by car and bus with walking or cycling, in order to beat some of the anticipated transport delays from Thursday 1 to Sunday 4 June.

So why not take the opportunity over this period to leave your car at home and walk or cycle those shorter journeys to experience some of the UEFA Champions League atmosphere.  

Walking will be a great way to get from the city centre to the UEFA Champions Festival at Cardiff Bay:

  • Cardiff Central Rail Station to UEFA Champions Festival at Cardiff Bay: About 20 minute along Lloyd George Avenue
  • Cardiff Castle to UEFA Champions Festival at Cardiff Bay: About 25 minutes along St Mary’s Street or The Hays through to Lloyd George Avenue
  • Cardiff Queen Street Rail Station to UEFA Champions Festival at Cardiff Bay: 25 minutes

Remember, Saturday 3 June is anticipated to be extremely busy in the city centre, even when you are walking. 

Cycling will also be a great way to get around throughout this period. However please be aware there are expected to be 170,000 people in the centre of Cardiff on Saturday 3 June which may make cycling more difficult on that day.

Due to the scale of the Event there will be some disruption to local cycle routes including around Bute Park, the City Centre and the Bay. While every effort has been made to keep disruption to a minimum some cycle routes will temporarily be closes and wherever possible alternative routes will be clearly signed. Those who are considering cycling in areas likely to be disrupted are advised to allow extra time for their journeys.

Please note: If you don't have a ticket for the match, there will be no access for pedestrians on Wood Street, Westgate Street and Cowbridge Road East two hours before and two hours after the match.

CERDDED A SEICLO

Fel dinas gywasgedig, mae Caerdydd yn le ardderchog i wneud y mwyaf o siwrne fer drwy seiclo neu gerdded. Drwy wneud y dewis hwn, yn hytrach na mynd mewn car neu ar fws mae modd osgoi’r oedi disgwyliedig ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Iau Mehefin 1 i ddydd Sul Mehefin 4. 

Felly pam na wnewch chi’r mwyaf o’r cyfle yma i adael eich car adre a cherdded neu seiclo siwrneiau byr er mwyn profi ychydig o awyrgylch Cynghrair Pencampwyr UEFA?

Bydd cerdded yn ffordd wych o deithio i ganol y ddinas i Ŵyl Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd:

  • Gorsaf Caerdydd Canolog i Ŵyl Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd: Tua 20 munud drwy Avenue Lloyd George.

  • Castell Caerdydd i Ŵyl Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd: Tua 25 munud drwy Stryd St Mary neu'r Ais ac yna Avenue Lloyd George.

  • Gorsaf Heol y Frenhines i Ŵyl Pencampwyr UEFA ym Mae Caerdydd: 25 munud. 

Cofiwch, mae disgwyl i ddydd Sadwrn Mehefin 3 fod yn aruthrol o brysur yng nghanol y ddinas, hyd yn oed os ydych yn cerdded.

Mae seiclo hefyd yn ffordd ardderchog o deithio o gwmpas y ddinas yn ystod y cyfnod yma. Fodd bynnag byddwch yn ymwybodol bod disgwyl i tua 170,000 o bobl fod yng nghanol Caerdydd ar ddydd Sadwrn Mehefin 3 sy’n golygu y bydd seiclo yn anos ar y diwrnod. 

Er y bydd beicio yn opsiwn da i lawer mae'n anorfod oherwydd maint y Digwyddiad y bydd yn effeithio ar lwybrau beicio lleol, gan gynnwys o amgylch Parc Bute, Canol y Ddinas a'r Bae.  Er gwaethaf yr holl ymdrechion a wnaed i darfu cyn lleied â phosib ar drigolion, bydd rhai llwybrau beicio ar gau dros dro, a phan fo hynny’n bosibl, caiff arwyddion eu codi i nodi llwybrau amgen. Cynghorir  y rhai sy’n ystyried beicio yn yr ardaloedd sy'n debygol gael eu heffeithio gan y Digwyddiad sicrhau eu bod yn neilltuo amser ychwanegol ar gyfer eu siwrneiau.