Neges gan Brif Swyddog Gweithredol CBDC
About FAW
12 Mehefin 2020

Neges gan Brif Swyddog Gweithredol CBDC

Neges gan Brif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Jonathan Ford: “Mae digwyddiadau diweddar yn Unol Daleithiau America ac ar hyd a lled y byd wedi dwyn i’r amlwg yr hiliaeth systematig o fewn ein cymuned a’r angen am y symudiad hawliau dynol Black Lives Matter.

Fel y mae ein gweledigaeth a’n cynllun strategol ar gyfer pêl-droed Cymru yn ei nodi, mae pêl-droed yn llawer mwy na gêm yng Nghymru, mae’n ffordd o fyw ac yn rhan bwysig o’n diwylliant. Rydym ni’n gwybod fod pêl-droed yn uno clybiau a gwledydd yn gyfartal ar y cae chwarae; gêm sydd â’r grym i fynd y tu hwnt i ffiniau, cenedligrwydd a hil.

Mae gan bêl-droed hefyd bŵer unigryw i gysylltu pobl mewn ffordd bositif a helpu i newid bywydau er gwell. Gyda hynny, rydym ni’n cydnabod fod gan CBDC gyfrifoldeb i barhau i fynd i’r afael â hiliaeth a gwahaniaethu yn y gêm, yn ogystal â defnyddio ein llwyfan i herio hiliaeth yn y gymdeithas.

Efallai eich bod wedi gweld dros gyfryngau cymdeithasu ein Tîm Cenedlaethol a’r Cynghreiriau Cenedlaethol ein bod wedi pwysleisio’r neges “Mae Bywydau Duon o Bwys. We can all do better. We must all do better” dro ar ôl tro. Ac yn CBDC, rydym ni’n cydnabod bod llawer mwy y gallwn ni ei wneud fel cymdeithas, ac y mae’n rhaid i ni ei wneud, i gyflawni’r nod yma.

Er mwyn cryfhau ein hymdrechion yn hyn o beth, mae’n bleser gennym groesawu Jason Webber i CBDC fel ein Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chywirdeb newydd. Mae llawer o fewn CBDC, a mi fy hun, wedi cael y pleser o weithio gyda Jason am nifer o flynyddoedd drwy ein partneriaeth â Show Racism the Red Card Cymru, lle'r oedd Jason yn gydgysylltydd ymgyrchoedd ar gyfer yr elusen addysgu wrth hiliaeth. Bydd y penodiad hwn yn ein helpu i sicrhau bod cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wedi’u hymgorffori yn ein holl weithgareddau ac y byddant yn parhau i fod yn ganolog i’n hathroniaeth a’n gwaith.”

Wrth iddo gael ei benodi fel Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chywirdeb yng Nghymdeithas Bêl-droed Cymru, meddai Jason Webber: “Mae digwyddiadau diweddar unwaith eto wedi tynnu sylw at y trafferthion y mae cymunedau du a lleiafrifoedd ethnig yn parhau i’w profi yn eu bywydau bob dydd, ynghyd â’r hiliaeth ormesol a systematig sy’n dal i fodoli yn ein cymdeithas.

Er bod peth cynnydd wedi’i wneud ym mhêl-droed, mae mwy y mae’n rhaid i ni ei wneud. Rydym ni wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb ar bob lefel o’r gêm ac rydym ni’n gwneud addewid i gynyddu ein hymdrechion drwy ddatblygu cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant newydd i Gymru. Credwn fod addysg yn hanfodol a byddwn yn datblygu amrywiaeth o seminarau ac adnoddau addysgu ar gyfer y teulu pêl-droed.

Rydym ni wedi ymrwymo i gynyddu cynrychiolaeth a chynhwysiant o leiafrifoedd ethnig ar bob lefel o’r gêm ac ym mhob rhan o CBDC hefyd.

Mae herio hiliaeth mewn pêl-droed ac yn y gymdeithas yn gyfrifoldeb i bob un ohonom ni ac rydym ni angen cefnogaeth pob aelod o’r teulu pêl-droed yng Nghymru. Gyda’n gilydd, fe allwn ni gyd wneud gwahaniaeth!”

FC Cymru -  Show Racism the Red Card
FC Cymru - Show Racism the Red Card