Pennaeth Pobl

  • Cyflog Cystadleuol

Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) yw’r corff sy’n llywodraethu pêl-droed yng Nghymru ac mae’n gyfrifol am hyrwyddo a datblygu’r gêm ar bob lefel, o lawr gwlad hyd at y gêm broffesiynol, gan gynnwys Uwch Gynghrair Cymru a phob Tîm Rhyngwladol. 

Mae CBDC yn Gwmni Cyfyngedig sy'n gyfrifol am ddatblygu pêl-droed yng Nghymru.

Sefydlodd CBDC Ymddiriedolaeth CBDC, elusen sy’n gyfrifol, dan drwydded, am reoli gweithgareddau penodol ar ran CBDC. Gyda dros 100 o staff llawn amser, a gan weithredu mewn dros 50 o wledydd, mae wedi dyblu trosiant grŵp yn y 5 mlynedd diwethaf i £20 miliwn y flwyddyn.

Mae CBDC yn chwilio am Bennaeth Pobl i gynorthwyo’r Tîm Arwain i wireddu’r weledigaeth a’r amcanion strategol trwy hwyluso recriwtio a datblygu pobl ragorol yn effeithiol, a chefnogi'r tîm arwain i reoli perfformiad unigol a chyfunol. Mae hon yn rôl newydd, sy'n hanfodol i ddatblygiad parhaus CBDC ac i sicrhau bod gan y sefydliad y strwythur a'r maint cywir wrth iddo barhau i drawsnewid.

Bydd y Pennaeth Pobl yn gyfrifol am sicrhau bod CBDC yn cydymffurfio'n llawn â'r holl bolisïau a gweithdrefnau cyflogaeth ac Adnoddau Dynol (AD) eraill, a’u bod oll yn gyfredol ac ar gael yn dryloyw ar-lein. Bydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau effeithiol sy'n cydymffurfio o ran data ar waith, ac yn cael eu defnyddio i ddarparu cyfres o adroddiadau ar gyfer y Tîm Arwain Gweithredol ar faterion yn ymwneud â phobl.

Y Rôl

  • Bod yn gynghorydd strategol i'r Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd CBDC a’r Uwch Dîm Rheoli. Byddwch yn arwain ar greu gweledigaeth a strategaeth ar gyfer AD a Datblygu Pobl, ac yn cydweithio gyda'r tîm i gyflawni'r strategaethau a chefnogi'r gwaith o gyflawni amcanion busnes CBDC. 
  • Byddwch yn gweithredu fel arweinydd proffesiynol CBDC ar yr holl faterion pobl, gan oruchwylio pob proses AD a chyflogres (payroll). Byddwch yn darparu cyngor arbenigol ar waith achos cymhleth, perfformiad, presenoldeb, gwobrwyo a materion cysylltiadau gweithwyr, yn ogystal â darparu canllawiau AD arbenigol ar faterion Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) (TUPE), strwythurau tîm a materion rheoli newid, ac arwain ar agweddau Pobl ar brosesau newid.
  • Byddwch yn hyfforddi ac yn cefnogi rheolwyr i greu sefydliad effeithiol, gan sicrhau bod arferion pobl CBDC ar flaen y gad, yn unol ag amcanion busnes, yn adlewyrchu ei gwerthoedd, ac yn cydymffurfio â'r gyfraith.
  • Byddwch hefyd yn cynrychioli CBDC mewn ystod o gyfarfodydd a digwyddiadau cyhoeddus, gan sefydlu a chynnal perthnasoedd cadarn yn fewnol ac yn allanol gyda Chyrff Llywodraethu eraill, UEFA a FIFA.

 

Yr unigolyn

  • Gyda phrofiad helaeth profedig mewn rôl broffesiynol AD uwch, bydd gennych wybodaeth ragorol o gyfraith cyflogaeth ac arfer gorau AD, a byddwch yn brofiadol mewn rheoli gweithgareddau TUPE ac ailstrwythuro.
  • Bydd gennych agwedd gadarnhaol gyda'r gallu i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau gwybodus, gan herio'n briodol. Byddwch yn cynnal sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig o'r safon uchaf.
  • Bydd gennych hanes profedig o reoli i fyny ac i lawr yn llwyddiannus, y gallu i ymgymryd â mwy nag un dasg ar y tro, sgiliau cynllunio a threfnu da, yn ogystal â phrofiad o ddatblygu a rheoli cyllideb.
  • Mae’r cymwysterau a’r galluoedd dymunol yn cynnwys cymhwyster AD Lefel 5 neu uwch; aelodaeth CIPD; cymhwyster hyfforddi; sgiliau Cymraeg; cymwyseddau Technoleg Gwybodaeth priodol a thrwydded yrru lawn.

I gael sgwrs anffurfiol a chopi o’r briff i ymgeiswyr, cysylltwch â thîm Goodson Thomas drwy ffonio 029 2167 4422 neu anfon e-bost at info@goodsonthomas.com.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Hanner dydd, dydd Mercher 28 Hydref 2020

Cyfweliadau terfynol: Wythnos yn dechrau 9 Tachwedd 2020